Algemene voorwaarden partyverhuur! Verhuur

 

Artikel 1 algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door partyverhuur 3B! Nader te noemen: de verhuurder, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

 

Artikel 2 aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald, en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder.

 

Artikel 3 prijzen
De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in euro’s inclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e. d. Wanneer een of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding ( te ) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

 

Artikel 4 annulering
Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot een dag voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering.de huurder kan binnen 24 uur annuleren zonder enige verplichtingen. Indien huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen een maand na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofden dan ook.

 

Artikel 5 termijn/tijdstip verhuur
Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken ( hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken ) kan beschikken, zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van ( dreigende ) overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de verhuurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de verhuurder van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

 

Artikel 6 betaling, verzuim en annulering
6.1 betaling dient contant of per pintransactiete geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant of per pintransactie te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
6.2 de beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 1 dag voor aanvang van huur plaats te vinden.
6.3 na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de ( onderneming van de ) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.
6.4 zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150,-. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.5 door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

 

Artikel 7 uitvoering
7.1 bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
7.2 indien de huurder de huurmaterialen zelf ophaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
7.3 onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van verhuurder, dan wel een laad-of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats van de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 verzekeringen
De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

 

Artikel 9 reclames
9.1 de door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 de huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

 

Artikel 10 aansprakelijkheid
10.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
10.2 schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van huurder.

 

Artikel 11 overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 5, ( transport ) vertraging, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurders, niet voorziene stagnatie bij toeleverancier of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichtingen tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3 indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in
Rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 ontbinding
De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daar van, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:

Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
Indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
Indien nakoming van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel ( verdere ) uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derde, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 13 geschilbeslechting en rechtskeuze
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien een der partijen zulks stelt.

Afhalen
U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie( s ) zelf bij ons af te halen. Het huurbedrag dient vooraf of bij afhaal te worden betaald. Afhaal van de attracties is mogelijk op de overeengekomen tijd, na afspraak en indien beschikbaar/mogelijk. Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie( s ), op de afgesproken tijd, weer retour. Alles dient uiteraard compleet, droog en netjes retour worden te worden gebracht. Indien dit niet het geval krijgt u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. Indien het laatste geval zullen arbeids- en herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend. De afhaalprijzen zijn dagprijzen.

Bezorgen/ophalen
U kunt ervoor kiezen om de attractie( s ) door ons te laten bezorgen en/of ophalen. Het huurbedrag dient vooraf of bij levering te worden betaald. Alles dient uiteraard compleet, droog en netjes na afloop aan ons overgedragen te worden. Indien dit niet het geval is krijg u de kans dit ter plekke te herstellen of dit aan ons over te laten. In het laatste geval zullen arbeids- herstelkosten aan u in rekening worden gebracht welke direct dienen te worden afgerekend.
Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en ophalen:
Wij doen bij een besteding van €35,- gratis bezorgen in een straal van 10 KM vanaf ons filiaal.
Voor de extra km’s wordt €2,- per km gerekend.
U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los/laadplaats zorg te dragen. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak moeten wij u de extra tijd doorberekenen ( €35,- per uur ). De bezorg en de ophaalprijzen zijn dagprijzen. U kunt de attractie ook door ons personeel laten opbouwen.